ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู
13 ส.ค. 63 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
21 ก.ค. 63 ประชุม PLC เครือข่ายฯ ที่ 5
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ รองผู้อำนวยการเขตฯ ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายฯ 5 ร่วมประชุม PLC ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการาม
ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการาม/ชุดสุภาพ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดสันติการาม / ชุดเครื่องแบบ
28 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมรับค่าเครื่องแบบ ตั้งแต่เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป
ชั้นเรียนของนักเรียน / ชุดสุภาพ
26 มิ.ย. 63 สาธารณสุขตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียน
ผอ.รพ.สต.ทุ่งหลวง และคณะเข้าตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนวัดสันติการาม
โรงเรียนวัดสันติการาม / เสื้อสีเหลือง
24 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลทุ่งหลวงพ่อหมวกควันกำจัดยุงลาย
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป