วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
          "จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยพื้นฐานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"