พันธกิจและเป้าประสงค์
พันธกิจและเป้าประสงค์
พันธกิจ
     1. ปลูกฝังความเป็นไทยให้นักเรียนทุกคนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
     3. พัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
     4. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     5. พัฒนาสถานศึกาาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์
     1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการศึกษา เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้ ความสามารถอ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) คิดเลขเป็น (Arithmetic) พัฒนาทักษะการคิด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการดำรงชีวิต
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานหลักและด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายได้ทันยุค ทันสมัย พร้อมใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ภายในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียนกัน และทำวิจัยในชั้นเรียน
     3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ครบถ้วนตามความจำเป็น มีสื่อหลากหลาย มีความพร้อมด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอแก่ผู้เรียนทุกคน
     4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ