หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
          เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560