สภานักเรียน
สภานักเรียน
ข้อมูลสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

1.

เด็กหญิง

ศิรินทิพย์

สุขทวี

ประธานนักเรียน

2.

เด็กชาย

ชนินทร์

คงเพชร

รองประธานนักเรียน

3.

เด็กหญิง

วราภรณ์

สังข์ทอง

เลขานุการและกรรมการ

4.

เด็กหญิง

เพชรลดา

ทองรื่น

กรรมการ

5.

เด็กหญิง

นวพัฒน์

ไผ่ตาแก้ว

กรรมการ

6.

เด็กหญิง

บวรลักษณ์

พรามเล็ก

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7.

เด็กหญิง

อทิตยา

อ่อนศรี

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

8.

เด็กหญิง

พิมลภัส

หม่องจันทร์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

9.

เด็กหญิง

แก้ว

 

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

10.

เด็กหญิง

อทิตยา

นกยูงทอง

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

11.

เด็กหญิง

สุพิชฌาย์

ทำสะอาด

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1