ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
17
10
27
1
อนุบาล 3
16
16
32
1
รวม อนุบาล
33
26
59
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
16
15
31
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
19
16
35
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
19
14
33
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
17
25
42
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
18
28
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
18
20
38
1
รวมประถม
99
108
207
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
134
266
8

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.8 KB