การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) โรงเรียนวัดสันติการาม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) โรงเรียนวัดสันติการาม
[O1 - O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน

          [O1] :: โครงสร้างองค์กร
          [O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร
          [O3] :: อำนาจหน้าที่
          [O4] :: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          [O5] :: ข้อมูลการติดต่อ
          [O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          [O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์
          [O8] :: Q&A
          [O9] :: Social Network

[O10 - O17] :: การบริหารงาน

          [O10] :: แผนดำเนินงานประจำปี
                       แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563
                       แผนการดำเนินภารกิจโครงการของโรงเรียนวัดสันติการามระยะ 1 ปี
          [O11] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
          [O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          [O13] :: คู่มือการปฏิบัติงาน
          [O14] :: คู่มือการให้บริการ
          [O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          [O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          [O17] :: E-Service

[O18 - O24] :: การบริหารเงินงบประมาณ

          [O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
          [O19] :: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
          [O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
          [O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          [O22] :: ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          [O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
          [O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (พ.ศ.2562)

[O25 - O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          [O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          [O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          [O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          [O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O29 - O33] :: การส่งเสริมความโปร่งใส

          [O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          [O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          [O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
          [O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          [O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[O34 - O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          [O34] :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          [O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          [O37] :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
          [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          [O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
          [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

[O42 - O43] :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

          [O42] :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          [O43] :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน