ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
โครงงานคุณธรรม
โครงงาน ออมสิน ออมทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48291
โครงงาน ออมวันละนิด ชีวิตแจ่มใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 50017
โครงงานอนาคตสดใสด้วยการออม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48780
โครงงานสะอาดสมวัยสดใสไร้ขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 51353
โครงงานออมดีมีเงินเก็บ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 49593
โครงงานอย่าลืมฉัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 48424
โครงงานรองเท้าเข้าแถว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48628
โครงงานแถวหนูอยู่ไหน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48240
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ.1 (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 41.99 KB 48272
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ.1 (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.42 KB 48297
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 48332
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.84 KB 48186
กลุ่มงานบริหารบุคคล
>แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญ) (PA5) 2963
>แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA4) 2970
>แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3) 2960
>แบบประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA2) 2964
>แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) 2962
>การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 2974
>มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.3/2564 2962
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ว.10/2564) 2963
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว.9/2564) 2966
อื่นๆ
>ใบงาน พรบ.คอมพิวเตอร์ 35
>ลิ้ง Kahoot ป.6 3
>ลิ้ง Padlet ป.6 การแสดงนาฏศิลป์ 152
>ลิ้ง padlet 164