ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
โครงงานคุณธรรม
โครงงาน ออมสิน ออมทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48166
โครงงาน ออมวันละนิด ชีวิตแจ่มใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 49897
โครงงานอนาคตสดใสด้วยการออม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48669
โครงงานสะอาดสมวัยสดใสไร้ขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 51243
โครงงานออมดีมีเงินเก็บ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 49485
โครงงานอย่าลืมฉัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 48309
โครงงานรองเท้าเข้าแถว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48514
โครงงานแถวหนูอยู่ไหน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48133
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ.1 (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 41.99 KB 48153
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ.1 (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.42 KB 48192
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 48218
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.84 KB 48072
กลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญ) (PA5) 2858
แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA4) 2856
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3) 2857
แบบประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA2) 2859
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) 2859
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 2860
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.3/2564 2859
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ว.10/2564) 2859
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว.9/2564) 2864