กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ กคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยฯ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ
เงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ