รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)