มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- เนื่องจากเป็นปีงบประมาณแรกที่เข้ารับการประเมิน จึงไม่ได้ข้อมูลในส่วนนี้ -