ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิจ รัชตหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มีนาคม 2555 - 30 กันยายน 2563