คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 86 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 3826) 29 ต.ค. 64
คำสั่งที่ 88/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3869) 29 ต.ค. 64
คำสั่งที่ 87/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3827) 29 ต.ค. 64