กลุ่มงานบริหารวิชาการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 032732747
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาโท คม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสาวดุสิต
2549 ปริญญาตรี บธ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 มีนาคม 2559- ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสันติการาม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๖๒๑๒๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนักส์ (e-learning)) วันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
2 EP Teacher's Webinars 2021 : Cambridge Primary Grammar and Writing Skills 1-6 Webinar On 23 January 2021
3 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร "หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓" Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T-๖) วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓
4 ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) การเขียนหนังสือราชการ สำนักงาน กพ. (๒๑/๐๔/๒๕๖๓)
5 ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ "หลักสูตรกรรมการคุมสอบ" สทศ. (๕/๐๔/๒๕๖๓)
6 ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" (๘/๐๙/๒๕๖๒)
7 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย ผ่านระบบ E-learning (๕/๐๙/๒๕๖๒)
8 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (๙/๑๖/๒๕๖๒)
9 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเครือข่ายคุณภาการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.๑-ป.๖) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 กิจกรรมการแข่งขัน เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
12 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
13 กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
14 กิจกรรมการแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครอข่ายคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
15 กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
16 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
17 ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
18 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
19 กิจกรรมการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
20 กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการง่าน หนังสือเล่มเล็ก ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) รางวัลรองนะเลิศ (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
21 กิจกรรมการแข่งขัน เครื่องร่อนแบบร่อนนาน ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) รางวัล ชนะเลิศ (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
22 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) รางวัลรองนะเลิศอันดับ ๔ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
23 กิจกรรมการแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
24 กิจกรรมการแข่งขัน ผูกเงื่อน เดินทรงตัว โยนบอล ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙