กลุ่มงานบริหารทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวคุณารัตน์ รสชุ่ม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0854421503
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
9/2 ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (บธ.บ.)​ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสันติการาม ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันแต่งกลอนสี่ ระดับ ป.4-6