กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนันต์ภา เกษรบัว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : (ทล.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 032732747
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com
เครื่องราช : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
2548 อนุปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง / วิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (อ.วท.)
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสันติการาม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-6