คณะผู้บริหาร

นายศุภกิจ รัชตหิรัญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา