กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 032732747
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com

นางสาวกาญจนา พราหมณ์วงศ์
ครู
เบอร์โทร : 083-7747459
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com

นางสาวรทิพย์ เสนาวงค์
ครู
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com

นางสาวชลดา พัดเย็น
ครู
เบอร์โทร : 0800242598
อีเมล์ : bigaa105@gmail.com

นางสาวเสาวนีย์ หน่อทิม
ครู
เบอร์โทร : 032732747
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com