กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวจตุพร วิวัฒนพงศ์เพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ครู

นางสาวกาญจนา พราหมณ์วงศ์
ครู

นางสาวรทิพย์ เสนาวงค์
ครู

นางสาววาณิชชา ผูกน้อย
ครูอัตราจ้าง