กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวจตุพร วิวัฒนพงศ์เพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกาญจนา พราหมณ์วงศ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรทิพย์ เสนาวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววาณิชชา ผูกน้อย
ครูอัตราจ้าง