กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางดวงกมล แย้มเกษร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชลดา พัดเย็น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเสาวนีย์ หน่อทิม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวคุณารัตน์ รสชุ่ม
ครูอัตราจ้าง