กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางดวงกมล แย้มเกษร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0625137974
อีเมล์ : sookkhun@gmail.com

นางสาวกัลยา แซ่เตี่ยว
ครูชำนาญการ

นายศุภกิตติ์ อินทนิล
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 032732747
อีเมล์ : supakit.wsk@gmail.com

นางสาวคุณารัตน์ รสชุ่ม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0854421503