กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางดวงกมล แย้มเกษร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวชลดา พัดเย็น
ครู

นางสาวเสาวนีย์ หน่อทิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวคุณารัตน์ รสชุ่ม
ครูอัตราจ้าง