กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางปภาวี จันเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวณิชกานต์ ชูโลก
ครูผู้ช่วย