กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางปภาวี จันเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 032732747
อีเมล์ : wadsantisch@gmail.com

นางดวงกมล แย้มเกษร
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0625137974
อีเมล์ : sookkhun@gmail.com