กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางปภาวี จันเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณิชกานต์ ชูโลก
ครูผู้ช่วย